Thành viên sáng lập

Luật Sư Lâm Quang Ngọc

Ông Lâm Quang Ngọc

Luật sư sáng lập

Luật Sư Lâm Quang Ngọc

Ông Lâm Quang Ngọc

Luật sư sáng lập

Thành viên

Luật Sư Đào Thị Khánh Hòa

Bà Đào Thị Khánh Hòa

Luật sư

Luật Sư Nguyễn Thị Thi

Bà Nguyễn Thị Thi

Luật sư

Luật Sư Đỗ Gia Thiệp

Bà Đỗ Gia Thiệp

Luật sư

Nguyễn Thị Thủy Chung

Bà Nguyễn Thị Thủy Chung

Luật sư

Luật Sư Lê Văn Thành

Ông Lê Văn Thành

Luật sư

Luật Sư Chu Hải Đăng

Ông Chu Hải Đăng

Luật sư

Lê Thu Trang

Bà Lê Thu Trang

Luật sư

Đinh Thị Ngân

Bà Đinh Thị Ngân

Chuyên viên pháp lý

Trần Thị Ban

Bà Trần Thị Ban

Luật sư

Tạ Thị Hoa

Bà Tạ Thị Hoa

Chuyên viên pháp lý

Thành viên và cộng sự

Chuyên viên pháp lý

Thành viên và cộng sự

Kế toán trưởng