Tags: nghị định

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –...

Điểm mới Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Nghi định 67/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một...