Tags: Kinh doanh Bất động sản

Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Tài sản hình thành trong tương lai đã được quy định trong Bộ luật Dân...