Tags: Người nước ngoài

Quyền thừa kế quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định: “Người...