Chuyên mục: Nghị định

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai mới nhất

Từ ngày 20/5/2023, Nghị định 10/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều...

Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP

Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP...

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –...