Tags: Đấu giá quyền sử dụng đất

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Quyền sử dụng đất là một tài sản có giá trị lớn có tính đặc...